ຊີວະນາໆພັນຂອງລາວ: ບູລີມະສິດສໍາລັບການເຕີບໂຕຕາມທິດສີຂຽວແບບຍືນຍົງThis content originally appeared on World Bank and was authored by World Bank


This content originally appeared on World Bank and was authored by World Bank


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
World Bank | Sciencx (2023-12-04T13:33:26+00:00) » ຊີວະນາໆພັນຂອງລາວ: ບູລີມະສິດສໍາລັບການເຕີບໂຕຕາມທິດສີຂຽວແບບຍືນຍົງ. Retrieved from https://www.scien.cx/2021/01/28/%e0%ba%8a%e0%ba%b5%e0%ba%a7%e0%ba%b0%e0%ba%99%e0%ba%b2%e0%bb%86%e0%ba%9e%e0%ba%b1%e0%ba%99%e0%ba%82%e0%ba%ad%e0%ba%87%e0%ba%a5%e0%ba%b2%e0%ba%a7-%e0%ba%9a%e0%ba%b9%e0%ba%a5%e0%ba%b5%e0%ba%a1%e0%ba%b0/.
MLA
" » ຊີວະນາໆພັນຂອງລາວ: ບູລີມະສິດສໍາລັບການເຕີບໂຕຕາມທິດສີຂຽວແບບຍືນຍົງ." World Bank | Sciencx - Thursday January 28, 2021, https://www.scien.cx/2021/01/28/%e0%ba%8a%e0%ba%b5%e0%ba%a7%e0%ba%b0%e0%ba%99%e0%ba%b2%e0%bb%86%e0%ba%9e%e0%ba%b1%e0%ba%99%e0%ba%82%e0%ba%ad%e0%ba%87%e0%ba%a5%e0%ba%b2%e0%ba%a7-%e0%ba%9a%e0%ba%b9%e0%ba%a5%e0%ba%b5%e0%ba%a1%e0%ba%b0/
HARVARD
World Bank | Sciencx Thursday January 28, 2021 » ຊີວະນາໆພັນຂອງລາວ: ບູລີມະສິດສໍາລັບການເຕີບໂຕຕາມທິດສີຂຽວແບບຍືນຍົງ., viewed 2023-12-04T13:33:26+00:00,<https://www.scien.cx/2021/01/28/%e0%ba%8a%e0%ba%b5%e0%ba%a7%e0%ba%b0%e0%ba%99%e0%ba%b2%e0%bb%86%e0%ba%9e%e0%ba%b1%e0%ba%99%e0%ba%82%e0%ba%ad%e0%ba%87%e0%ba%a5%e0%ba%b2%e0%ba%a7-%e0%ba%9a%e0%ba%b9%e0%ba%a5%e0%ba%b5%e0%ba%a1%e0%ba%b0/>
VANCOUVER
World Bank | Sciencx - » ຊີວະນາໆພັນຂອງລາວ: ບູລີມະສິດສໍາລັບການເຕີບໂຕຕາມທິດສີຂຽວແບບຍືນຍົງ. [Internet]. [Accessed 2023-12-04T13:33:26+00:00]. Available from: https://www.scien.cx/2021/01/28/%e0%ba%8a%e0%ba%b5%e0%ba%a7%e0%ba%b0%e0%ba%99%e0%ba%b2%e0%bb%86%e0%ba%9e%e0%ba%b1%e0%ba%99%e0%ba%82%e0%ba%ad%e0%ba%87%e0%ba%a5%e0%ba%b2%e0%ba%a7-%e0%ba%9a%e0%ba%b9%e0%ba%a5%e0%ba%b5%e0%ba%a1%e0%ba%b0/
CHICAGO
" » ຊີວະນາໆພັນຂອງລາວ: ບູລີມະສິດສໍາລັບການເຕີບໂຕຕາມທິດສີຂຽວແບບຍືນຍົງ." World Bank | Sciencx - Accessed 2023-12-04T13:33:26+00:00. https://www.scien.cx/2021/01/28/%e0%ba%8a%e0%ba%b5%e0%ba%a7%e0%ba%b0%e0%ba%99%e0%ba%b2%e0%bb%86%e0%ba%9e%e0%ba%b1%e0%ba%99%e0%ba%82%e0%ba%ad%e0%ba%87%e0%ba%a5%e0%ba%b2%e0%ba%a7-%e0%ba%9a%e0%ba%b9%e0%ba%a5%e0%ba%b5%e0%ba%a1%e0%ba%b0/
IEEE
" » ຊີວະນາໆພັນຂອງລາວ: ບູລີມະສິດສໍາລັບການເຕີບໂຕຕາມທິດສີຂຽວແບບຍືນຍົງ." World Bank | Sciencx [Online]. Available: https://www.scien.cx/2021/01/28/%e0%ba%8a%e0%ba%b5%e0%ba%a7%e0%ba%b0%e0%ba%99%e0%ba%b2%e0%bb%86%e0%ba%9e%e0%ba%b1%e0%ba%99%e0%ba%82%e0%ba%ad%e0%ba%87%e0%ba%a5%e0%ba%b2%e0%ba%a7-%e0%ba%9a%e0%ba%b9%e0%ba%a5%e0%ba%b5%e0%ba%a1%e0%ba%b0/. [Accessed: 2023-12-04T13:33:26+00:00]
rf:citation
» ຊີວະນາໆພັນຂອງລາວ: ບູລີມະສິດສໍາລັບການເຕີບໂຕຕາມທິດສີຂຽວແບບຍືນຍົງ | World Bank | Sciencx | https://www.scien.cx/2021/01/28/%e0%ba%8a%e0%ba%b5%e0%ba%a7%e0%ba%b0%e0%ba%99%e0%ba%b2%e0%bb%86%e0%ba%9e%e0%ba%b1%e0%ba%99%e0%ba%82%e0%ba%ad%e0%ba%87%e0%ba%a5%e0%ba%b2%e0%ba%a7-%e0%ba%9a%e0%ba%b9%e0%ba%a5%e0%ba%b5%e0%ba%a1%e0%ba%b0/ | 2023-12-04T13:33:26+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo