عشر سنوات على الربيع العربيThis content originally appeared on World Bank and was authored by World Bank


This content originally appeared on World Bank and was authored by World Bank


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
World Bank | Sciencx (2023-12-04T13:36:39+00:00) » عشر سنوات على الربيع العربي. Retrieved from https://www.scien.cx/2021/01/26/%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/.
MLA
" » عشر سنوات على الربيع العربي." World Bank | Sciencx - Tuesday January 26, 2021, https://www.scien.cx/2021/01/26/%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/
HARVARD
World Bank | Sciencx Tuesday January 26, 2021 » عشر سنوات على الربيع العربي., viewed 2023-12-04T13:36:39+00:00,<https://www.scien.cx/2021/01/26/%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/>
VANCOUVER
World Bank | Sciencx - » عشر سنوات على الربيع العربي. [Internet]. [Accessed 2023-12-04T13:36:39+00:00]. Available from: https://www.scien.cx/2021/01/26/%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/
CHICAGO
" » عشر سنوات على الربيع العربي." World Bank | Sciencx - Accessed 2023-12-04T13:36:39+00:00. https://www.scien.cx/2021/01/26/%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/
IEEE
" » عشر سنوات على الربيع العربي." World Bank | Sciencx [Online]. Available: https://www.scien.cx/2021/01/26/%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/. [Accessed: 2023-12-04T13:36:39+00:00]
rf:citation
» عشر سنوات على الربيع العربي | World Bank | Sciencx | https://www.scien.cx/2021/01/26/%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/ | 2023-12-04T13:36:39+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo